مدیریت شهری مکانهای شهری دارای جمعیت متراکم و شیوههای خاص زندگی است که آنها را از مکانهای پیرامون خود تمایز میکند صرف نظر تعریف  شخص  شهر بیشتر روی چگونگی اداره کردن یک واحد سکونتگاهی امن شهر مطرح است که در آن مسائل پیچیده و متنوع اجتماعی،اقتصادی،سیاسیومحیطی وجوددارد.

الگوی شهر طراحی شده لوکوربوزیه لوکوربوزیه شهرهای آینده را شهرهایی تجسم نمود که از آسمانخراشهای عظیم و مرتفع تشکیل شده است . در هر یک از این آسمانخراشها ی چند عملکردی ، حدود صد هزار نفر کار و زندگی خواهند کرد. در این ساختمانها ، آپارتمانهای مسکونی ، ادارات ، […]

 پالیمسست شهری چکیده مقاله: پالیمسست ها ، دست نوشته هایی هستندکه بر روی دست نوشتۀ پیشین نوشته شده اند و نشانه های لایه های پاک شدۀ متن های پیشین را در خود دارند .شهر های پالیمسستی، ازلایه های الحاقی بسیاری ترکیب یافته اند که کاربری آنها تغییر کرده است . […]