مسکن و معماری روستا پهنه کلای جنوبی مازندران از کرانه های دریای خزر به سوی فرازگاه کوه های البرز که بیایی از جانبخشی هوا و حاصلخیزی زمین نشانه های بسیار خواهی یافت. آب سرمایه آبادانی در هر خاک و هر زمینی یافت می شود و خاک این زمینه بارور کردن […]

پروژه طراحی معماری روستا-روستا قلات سطح کاربردی مسکونی در روستای قلات ۲۳۱۳ مترمربع است که ۲/۳۰ درصد کل محدوده مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. محدوده مطالعاتی روستای قلات ۷۶۶۱۱۰ مترمربع وسعت دارد و سعی شده دربرگیرنده سطوح مسکونی و عمومی مربوط به روستا باشد که در یک محدوده […]

پروژه درس روستا-روستا تولون روستای مورد مطالعه روستای تولون میباشد. این روستا در۵۱کیلومتری شهر ستان گرمی قرار دارد. این روستا دارای اب وهوای سرد کوهستانی میباشد که کوه های بلند دورآن را فرا گرفته اند. این روستا از روستا های مرزی کشور محسوب می شود که دارای بافتی قدیمی میباشد.