ضوابط طراحی سفارت خانه بطور کلی میتوان فضاهای سفارتخانه را به عرصه های زیر تقسیم بندی نمود که هر کدام از این عرصه ها شامل زیر فضاهایی است که به اختصار در مورد آنها توضیح داده میشود: الف) عرصه فضاهای اصلی سفارت ب) عرصه فضاهای وابسته در سفارت ج) عرصه […]

برنامه فیزیکی موزه و فرهنگسرای فرش کاشان  کاربری ها شامل : نمایش آثار تالار موزه فرش ، ابزار مربوطه ، تولید و بافت فرش ، اتاق هنرمندان مرتبط با فرش ، نمایشگاه موقت یک یا دو گالری آموزشی ۳ کلاس آموزشی ، ۳ کارگاه (آموزش بافت قالی ، مراحل تولید […]

ضوابط طراحی پارکینگ  پارکینگ عمومی کسب مجوز هیچ پارکینگ عمومی بدون کسب مجوز رسمی تأسیس نخواهد شد و مجوز رسمی فقط بایستی بوسیله اداره ترافیک و مجری طرح و با توجه به دیگر مقررات پارکینگ عمومی صادر شود. تعیین حدود پارکینگ حدود پارکینگ عمومی بایستی بوسیله نرده، دیوار، گیاهان و […]